Amdanom ni

Croeso i wefan Ymchwil ac Arloesi y DU

Corff newydd yw Ymchwil ac Arloesi y DU sy’n gweithio mewn partneriaeth â phrifysgolion, sefydliadau ymchwil, busnesau, elusennau a’r llywodraeth i greu’r amgylchedd gorau posibl i ymchwil ac arloesi ffynnu ynddo. Ein nod yw sicrhau bod pob un o’n amrywiol elfennau yn cyfrannu i’r eithaf, fel cyrff unigol a gyda’i gilydd.  Rydym yn cydweithio â’n partneriaid niferus i ddod â budd i bawb ar ffurf gwybodaeth, talent a syniadau.

Gan weithredu ledled y DU gyda chyllideb gyfun o dros £7.9 biliwn yn 2021/22, mae Ymchwil ac Arloesi y DU yn dod â’r saith Cyngor Ymchwil, Innovate UK a Research England at ei gilydd.

Rydym yn sefydliad annibynnol gyda llais cryf ym maes ymchwil ac arloesi, yng nghyswllt y llywodraeth ac ar lefel ryngwladol, sy’n cael ei gefnogi a’i herio gan fwrdd a chadeirydd annibynnol. Rydym yn cael ein hariannu’n bennaf drwy’r Gyllideb Gwyddoniaeth gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS).

Ein cenhadaethyw bod yn bartner y mae pobl yn ymddiried ynddo a sicrhau bod ymchwil ac arloesi yn parhau i ffynnu yn y DU. Byddwn yn cefnogi ac yn helpu i gysylltu’r ymchwilwyr a’r arloeswyr gorau â chwsmeriaid, defnyddwyr a’r cyhoedd. Byddwn yn buddsoddi pob punt o arian y trethdalwyr yn ddoeth mewn ffordd sy’n sicrhau’r effaith fwyaf i’n dinasyddion, yn y DU a ledled y byd.

Byddwn yn cael ein mesur yn ôl yr effaith rydym yn ei chael, a bydd tair elfen i’r effaith honno, sef:

  • Byddwn yn gwthio’r ffiniau ym maes gwybodaeth ddynol a dealltwriaeth.
  • Byddwn yn sicrhau effaith economaidd a ffyniant cymdeithasol.
  • Byddwn yn creu effaith gymdeithasol a diwylliannol drwy helpu i gyfoethogi ein cymdeithas a phobl eraill a’u gwneud yn fwy iach, cydnerth a chynaliadwy.

Os oes gennych chi gwestiwn i’w ofyn i Ymchwil ac Arloesi y DU, ac yr hoffech ohebu â ni yn Gymraeg, defnyddiwch cymraeg@ukri.org neu, fel arall, defnyddiwch ein hadran Cysylltu â Ni.

Last updated: 26 July 2022

This is the integrated website of the seven research councils, Research England and Innovate UK.
Let us know if you have feedback or would like to help us test new developments.